Ακουστικός Σχεδιασμός- Ειδικά Κτίρια

Α. Τζιουβάρης – Γ. Ρόκος – Δ. Παπαθεοδούλου: «Προβλήματα Οπτικής Άνεσης στο θεατρικό σχεδιασμό»

Ε. Κωστόπουλος – Ε.Α. Δημητριάδου «Διαχρονικές μεταβολές διασποράς κινηματογραφικών αιθουσών στην πόλη της Θεσσαλονίκης»
(σε συνεργασία με τον κ. Γ. Πατρίκιο, επίκουρο καθηγητή ΔΠΘ)

Η. Στυλιανού – Ντ. Δημητριάδης – Ν. Μασουρής «Χρόνος Αντήχησης σε studio : υπολογισμοί και μετρήσεις»

Β. Μιχαηλίδης : «Σχεδιασμός Λογισμικού Υπολογισμού Χρόνου Αντήχησης μιας Αίθουσας»

Ά. Ταμπάλη : «Αρχιτεκτονική – Μουσική : πορείες παράλληλες στο χρόνο»

Α. Ιωσηφίδου – Μ. Κολιού: «Οπτική άνεση και ιστορική επισκόπηση σχεδιασμού αιθουσών κινηματογράφου»