Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

 1. Η Ακουστική ως Παράμετρος Σχεδιασμού στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
 2. The acoustical parametr in Ancient Greek Theater design
  Περιοδικό "Μνημείο & Περιβάλλον", τεύχος 2, έκδοση ΤΕΕ/τΚΜ, Θεσσανολίκη 1994

 3. Ακουστική Άνεση κατά τη Σύγχρονη Χρήση των Αρχαίων Θεάτρων
 4. Acoustic comfort in the contemporary use of Αncient Τheaters
  Πρακτικά 2ου Συνεδρίου ΤΕΕ/ τΚΜ "Ηπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών”, Θεσσαλονίκη, 2004

 5. H Ακουστική Λειτουργία της Σκηνικής Ανωδομής του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου
 6. The acoustic evaluation of the elevated parts of the stage building in Ancient Grrek Theaters
  Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Ηράκλειο, 2006

 7. Προβλήματα Επανάχρησης και Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Λειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων
 8. Problems of Reuse and Sound Protection in the Current Operation of Ancient Greek Theatres
  Ανακοίνωση “II International Conference of Hellenic Civilization” Αλεξανδρούπολη, 2008.

 9. Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος (1950 – 1975)
 10. The Acoustic Function of Stage Design in Contemporary Performances of Greek Ancient Drama (1950 – 1975)
  Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Αθήνα, 2010

 11. Προβλήματα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων
 12. Sound Protection Problems in the Current Operation of Ancient Greek Theatres
  Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Αθήνα, 2010

 13. Σύγχρονη επαναλειτουργία των αρχαίων ελληνικών θεάτρων: προβλήματα ηχορύπανσης
 14. Current Operation of Ancient Greek Theatres : the problem of environmental noise
  International Conference EAA "The Acoustics of Ancient Theatres", Patras, 2011

 15. Το σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον των αρχαίων ελληνικών θεάτρων: προβλήματα επαναλειτουργίας
 16. Contemporary Sound Environment around Ancient Greek Theaters: current operation problems
  1st International Conference Smed “Echo Days”, Athens 2013

 17. H Όψις του Δράματος της Κλασικής Εποχής; προβλήματα σύγχρονης επαναλειτουργίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων
 18. Υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2», Ξάνθη, 12/2015